ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:a

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
terminal:a [2021/03/24 13:52]
phoenix_wiki
terminal:a [2021/03/24 13:52] (فعلی)
phoenix_wiki
خط 1: خط 1:
   * [[terminal:a:apropos-command-Display-Appropriate-Commands|دستور apropos (نمایش دستورات مناسب)]]   * [[terminal:a:apropos-command-Display-Appropriate-Commands|دستور apropos (نمایش دستورات مناسب)]]
   * [[terminal:a:Creating-Your-Own-Commands-With-alias-command|دستور alias (ایجاد دستورات خودتان با الیاس اسامی مستعار در لینوکس)]]   * [[terminal:a:Creating-Your-Own-Commands-With-alias-command|دستور alias (ایجاد دستورات خودتان با الیاس اسامی مستعار در لینوکس)]]
-  * [[https://linuxfedora.ir/blog/aria2-command-line-downloader-command-examples|پیوند به بیرونaria2 دانلود منیجر خط فرمان با مثال]]+  * [[https://linuxfedora.ir/blog/aria2-command-line-downloader-command-examples|aria2 دانلود منیجر خط فرمان با مثال]]
terminal/a.txt · آخرین ویرایش: 2021/03/24 13:52 توسط phoenix_wiki