ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:f:how_to_install_and_use_flatpak_on_linux

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
terminal:f:how_to_install_and_use_flatpak_on_linux [2019/06/28 13:09]
phoenix
terminal:f:how_to_install_and_use_flatpak_on_linux [2019/06/28 13:42] (فعلی)
phoenix
خط 10: خط 10:
 sudo dnf install flatpak sudo dnf install flatpak
 </​code> ​ </​code> ​
-===== نصب Flatpak در سلوس =====+===== نصب Flatpak در سالاس =====
 <​code;​bash;>​ <​code;​bash;>​
 sudo eopkg install flatpak xdg-desktop-portal-gtk sudo eopkg install flatpak xdg-desktop-portal-gtk
خط 19: خط 19:
 flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://​dl.flathub.org/​repo/​flathub.flatpakrepo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://​dl.flathub.org/​repo/​flathub.flatpakrepo
 </​code> ​ </​code> ​
-===== افزودن مخزن Flatpak در سلوس =====+===== افزودن مخزن Flatpak در سالاس =====
 <​code;​bash;>​ <​code;​bash;>​
 flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://​flathub.org/​repo/​flathub.flatpakrepo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://​flathub.org/​repo/​flathub.flatpakrepo
 </​code> ​ </​code> ​
-===== حذف مخزن Flatpak در فدورا و سلوس =====+===== حذف مخزن Flatpak در فدورا و سالاس =====
 <​code;​bash;>​ <​code;​bash;>​
 flatpak remote-delete flathub flatpak remote-delete flathub
terminal/f/how_to_install_and_use_flatpak_on_linux.txt · آخرین ویرایش: 2019/06/28 13:42 توسط phoenix