ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:w:how-to-find-directory-of-some-command

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

terminal:w:how-to-find-directory-of-some-command [2019/01/04 19:08] – ایجاد شد phoenixterminal:w:how-to-find-directory-of-some-command [2019/02/08 20:09] (فعلی) phoenix
خط 13: خط 13:
 نه این موضوع بر روی سرورهای بزرگ لینوکس امری غیرعادی نیست. نه این موضوع بر روی سرورهای بزرگ لینوکس امری غیرعادی نیست.
 دستور **which** فقط برای برنامه های اجرایی کاربرد دارد نه برای دستورات درون ساخت و یا **alias** ها که جانشین برنامه های اجرایی حقیقی هستند. مثلا اگر دستور **which** را برای دستور ساختی **cp** اجرا کنید یا پاسخی دریافت نمیکنید و یا با پیام خطا مواجه خواهید شد  دستور **which** فقط برای برنامه های اجرایی کاربرد دارد نه برای دستورات درون ساخت و یا **alias** ها که جانشین برنامه های اجرایی حقیقی هستند. مثلا اگر دستور **which** را برای دستور ساختی **cp** اجرا کنید یا پاسخی دریافت نمیکنید و یا با پیام خطا مواجه خواهید شد 
 +
 +دستورات مشابه این دستور \\
 +[[terminal:m:man-cammand-display-a-program_s-manual-page|دستور man (دریافت راهنمای دستورات)]] \\
 +[[terminal:a:apropos-command-display-appropriate-commands|دستور apropos (نمایش دستورات مناسب)]] \\
 +[[terminal:i:info-command-display-a-program_s-info-entry|دستور info (نمایش راهنمای دستورات)]] \\
 +[[terminal:w:whatis-command-display-a-very-brief-description-of-a-command|دستور whatis ( نمایش اطلاعات مختصر از یک دستور )]] \\
 +[[terminal:h:help-command-get-help-for-shell-builtins|دستور help ( نمایش مستندات دستورات )]] \\
 +[[terminal:t:type-command-display-a-command_s-type|دستور type ( نمایش نوع فرمان )]] \\
 +[[terminal:t:tldr-command-linux-man-pages-simplified|دستور tldr ( صفحات راهنما بصورت ساده و کاربردی )]] \\
terminal/w/how-to-find-directory-of-some-command.1546616299.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/01/04 19:08 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki