ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:network:how_do_you_network_2_linux_computers

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
tutorials:network:how_do_you_network_2_linux_computers [2019/11/12 14:10]
phoenix [فایروال Firewalld]
tutorials:network:how_do_you_network_2_linux_computers [2019/11/12 14:11] (فعلی)
phoenix [فایروال Firewalld]
خط 134: خط 134:
 برای باز کردن پورتهای سامبا در فایروال [[terminal:​f:​useful-firewalld-rules-to-configure-and-manage-firewall-in-linux|Firewalld]] ​ دستورات زیر را در ترمینال بزنید. برای باز کردن پورتهای سامبا در فایروال [[terminal:​f:​useful-firewalld-rules-to-configure-and-manage-firewall-in-linux|Firewalld]] ​ دستورات زیر را در ترمینال بزنید.
 <​code;​bash;>​ <​code;​bash;>​
-sudo firewall-cmd --permanent ​--zone=public ​--add-service=samba+sudo firewall-cmd --permanent --add-service=samba
 sudo firewall-cmd --reload sudo firewall-cmd --reload
 </​code> ​ </​code> ​
tutorials/network/how_do_you_network_2_linux_computers.txt · آخرین ویرایش: 2019/11/12 14:11 توسط phoenix