ابزار کاربر

ابزار سایت


software:multimedia:video_recorder_editor:gnome_subtitles

gaupol.jpeg

🔅 نام برنامه Gnome Subtitles

🔅 توضیحات

برنامه ای قدرتمند برای ویرایش زیرنویس فیلم ها

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y gnome-subtitles

🔅 دستور نصب اوبونتو

sudo apt install gnome-subtitles

منبع

software/multimedia/video_recorder_editor/gnome_subtitles.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/03 19:14 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki