ابزار کاربر

ابزار سایت


software:multimedia:video_recorder_editor:shotcut

shotcut.jpg

نام برنامه Shotcut

توضیحات

برنامه رایگان و متن باز شاتکات برای ویرایش فایل های ویدیویی در پلتفرم های مختلف

دسته بندی

دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y shotcut

دستور نصب اوبونتو

sudo apt install snapd
sudo snap install shotcut --classic

منبع

software/multimedia/video_recorder_editor/shotcut.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/03 19:37 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki