ابزار کاربر

ابزار سایت


software:utilities:hardware_tools:iptraf-ng

iptraf-ng

🔅 نام برنامه iptraf-ng

🔅 توضیحات

نرم افزاری برای کانفیگ و مانیتور کردن کارت های شبکه iptraf-ng

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y iptraf-ng

🔅 دستور نصب اوبونتو

sudo apt install iptraf

منبع

software/utilities/hardware_tools/iptraf-ng.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/11 11:17 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki