ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:c:changing_to_another_directory_cd_command

دستور cd (تعویض دایرکتوری در حال کار)

برای تغییر پوشه فعلی که در آن قرار داریم از دستور cd استفاده میکنیم فرض کنید شما میخواهید به پوشه عکس (photo) مراجعه بکنید پس دستور زیر را در ترمینال تایپ میکنیم

cd photo

مسیر نسبی و مطلق

فرض کنید ما در پوشه photo پوشه به نام fedora داریم و میخواهیم به این پوشه مراجعه کنیم پس طبق چیزی که یاد گرفتیم با دستور زیر به پوشه fedora منتقل میشیم

cd photo/fedora

حالا فرض کنید ما میخواهیم دوباره به پوشه photo برگردیم ۲ راه برای این منظور هست از دستور زیر استفاده کنیم

راه حل اول

cd ~/photo/

راه حل دوم

cd ..

هر دو دستور یک کار را انجام میدهند ولی دستور اولی مطلق و دستور دوم نسبی گفته میشه

نتایج میانبر
تغییر پوشه فعلی به پوشه خانه cd
تغییر پوشه فعلی به پوشه فعلی قبلی - cd
تغییر پوشه فعلی به پوشه خانگی home کاربر موردنظر برای مثال cd ~phoenix را
به پوشه خانگی کاربری با نام phoenix تغییر میدهد
cd ~username
terminal/c/changing_to_another_directory_cd_command.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/05 18:30 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki