ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:d:how-to-check-disk-space-in-linux

دستور df (بررسی فضای disk)

کاربردهای دستور df

در ادامه سعی خواهیم کرد بعضی از مهمترین کاربردهای دستور df را با ذکر مثال بیان کنیم:

بررسی میزان فضای مصرفی دیسک فایل سیستم

اگر دستور df را بدون هیچ سوئیچی استفاده نمایید. این دستور اطلاعاتی را درباره نام device, تمام block ها, تمام فضای دیسک, فضای استفاده شده از دیسک, فضای موجود دیسک و mount point های روی یک فایل سیستم نشان میدهد.

df

خروجی دستور بالا

-> $df
Filesystem               1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                 1964724    0  1964724  0% /dev
tmpfs                   1978616  19148  1959468  1% /dev/shm
tmpfs                   1978616  1448  1977168  1% /run
tmpfs                   1978616    0  1978616  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora_localhost--live-root 51343840 7067976 41638040 15% /
tmpfs                   1978616  9292  1969324  1% /tmp
/dev/sda1                 999320 224988  705520 25% /boot
/dev/mapper/fedora_localhost--live-home 182648288 2484280 170816324  2% /home
tmpfs                   395720   32  395688  1% /run/user/1000

نمایش اطلاعاتی از همه میزان فضای مصرفی دیسک فایل سیستم

استفاده از سوئیچ a- به همراه دستور df باعث نمایش اطلاعاتی از همه فایل سیستم ها با همه فضای مصرفی دیسک فایل سیستم و مصرف حافظه آنها خواهد شد.

df -a

نمایش میزان فضای مصرفی دیسک در فرمت Human Readable

همانطور که در دستورات قبل مشاهده کردید خروجی نمایش داده شده به هیچ وجه قابل خواندن نیست! چرا که ما عادت داریم سایزها را برحسب مگابایت, گیگابایت و …. بخوانیم تا به آسانی آنها را متوجه شده و به خاطر بسپاریم. بنابراین میتوانیم از سوئیچ h- که باعث میشود خروجی دستور df در فرمت Human Readable (قابل خواندن توسط انسان) نمایش داده شود استفاده نماییم.

df -h

خروجی دستور بالا

-> $df -h
Filesystem                Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                 1.9G   0 1.9G  0% /dev
tmpfs                  1.9G  26M 1.9G  2% /dev/shm
tmpfs                  1.9G 1.5M 1.9G  1% /run
tmpfs                  1.9G   0 1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora_localhost--live-root  49G 6.8G  40G 15% /
tmpfs                  1.9G 9.1M 1.9G  1% /tmp
/dev/sda1                976M 220M 689M 25% /boot
/dev/mapper/fedora_localhost--live-home 175G 2.4G 163G  2% /home
tmpfs                  387M  32K 387M  1% /run/user/1000

نمایش اطلاعات فایل سیستم home/

جهت نمایش تنها اطلاعات فایل سیستم home/ در فرمت Human Readable از دستور زیر استفاده میشود

df -hT /home

خروجی دستور بالا

-> $df -hT /home
Filesystem               Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/fedora_localhost--live-home ext4 175G 2.4G 163G  2% /home

نمایش اطلاعات فایل سیستم در فرمت بایت

جهت نمایش اطلاعات همه فایل سیستم ها در blockهای 1024 بایتی از سوئیچ k- به همراه دستور df استفاده میشود.

df -k

نمایش اطلاعات فایل سیستم در فرمت مگابایت

جهت نمایش اطلاعات همه فایل سیستم ها در فرمت (MB)1) از سوئیچ m- به همراه دستور df استفاده میشود.

df -m

نمایش inode های فایل سیستم

با استفاده از سوئیچ i- به همراه دستور df اطلاعاتی درباره تعداد inodeهای استفاده شده و در درصد آنها برای فایل سیستم را مشاهده خواهیم کرد.

df -i

خروجی دستور بالا

-> $df -i
Filesystem                Inodes IUsed  IFree IUse% Mounted on
devtmpfs                 491181  570  490611  1% /dev
tmpfs                   494654   76  494578  1% /dev/shm
tmpfs                   494654  896  493758  1% /run
tmpfs                   494654   17  494637  1% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora_localhost--live-root 3276800 153215 3123585  5% /
tmpfs                   494654   42  494612  1% /tmp
/dev/sda1                 65536  454  65082  1% /boot
/dev/mapper/fedora_localhost--live-home 11665408 11617 11653791  1% /home
tmpfs            

نمایش نوع فایل سیستم

اگر به خروجی همه دستورات قبلی توجه کرده باشید متوجه میشوید که نوع فایل سیستم در آنها ذکر نشده است جهت بررسی نوع فایل سیستم استفاده شده میتوان از سوئیچ T- به هرماه دستور df استفاده نمود استفاده از این سوئیچ باعث نمایش نوع فایل سیستم در کنار سایر اطلاعات در خروجی خواهد شد.

df -T

خروجی دستور بالا

-> $df -T
Filesystem               Type   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                devtmpfs  1964724    0  1964724  0% /dev
tmpfs                  tmpfs   1978616  30492  1948124  2% /dev/shm
tmpfs                  tmpfs   1978616  1448  1977168  1% /run
tmpfs                  tmpfs   1978616    0  1978616  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora_localhost--live-root ext4   51343840 7067976 41638040 15% /
tmpfs                  tmpfs   1978616  9292  1969324  1% /tmp
/dev/sda1                ext4    999320 224988  705520 25% /boot
/dev/mapper/fedora_localhost--live-home ext4   182648288 2485336 170815268  2% /home
tmpfs                  tmpfs    395720   32  395688  1% /run/user/1000

نمایش یک نوع مشخص از فایل سیستم

اگر شما میخواهید یک نوع مشخصی از فایل سیستم را نمایش دهید میتوانید از سوئیچ t- به هرماه دستور df استفاده نمایید برای مثال دستور فقط فایل سیستم ext4 را نمایش میدهد.

df -t ext4

خروجی دستور بالا

-> $df -t ext4
Filesystem               1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/fedora_localhost--live-root 51343840 7067976 41638040 15% /
/dev/sda1                 999320 224988  705520 25% /boot
/dev/mapper/fedora_localhost--live-home 182648288 2485336 170815268  2% /home

نمایش فایل سیستم ها به جزء یک نوع مشخص

اگر شما نمیخواهید نوع مشخصی از فایل سیستم را نمایش ندهید میتوانید از سوئیچ x- به همراه دستور df استفاده نمایید. برای مثال با استفاده از دستور زیر قصد دارم فایل سیستم هایی به جز tmpfs بر روی سیستم خود را مشاهده کنم

df -x tmpfs

خروجی دستور بالا

-> $df -x tmpfs
Filesystem               1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                 1964724    0  1964724  0% /dev
/dev/mapper/fedora_localhost--live-root 51343840 7068072 41637944 15% /
/dev/sda1                 999320 224988  705520 25% /boot
/dev/mapper/fedora_localhost--live-home 182648288 2485336 170815268  2% /home

نمایش اطلاعات درباره دستور df

جهت مشاهده لیستی از گزینه ها و option های دستور df میتوانید از گزینه help– به همراه این دستور استفاده کنید.

df --help

فیلتر کردن خروجی دستور df

بار دیگر به خروجی دستور زیر توجه کنید. در خروجی دستور زیر ستون Size انداره کلی فضای دیسک و ستون Used میزان فضای استفاده شده بر حسب درصد و ستون Avail میزان فضای آزاد (باقی مانده) دیسک را نشان میدهد.

df -h

خروجی دستور بالا

-> $df -h
Filesystem                Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                 1.9G   0 1.9G  0% /dev
tmpfs                  1.9G  26M 1.9G  2% /dev/shm
tmpfs                  1.9G 1.5M 1.9G  1% /run
tmpfs                  1.9G   0 1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora_localhost--live-root  49G 6.8G  40G 15% /
tmpfs                  1.9G 9.1M 1.9G  1% /tmp
/dev/sda1                976M 220M 689M 25% /boot
/dev/mapper/fedora_localhost--live-home 175G 2.4G 163G  2% /home
tmpfs                  387M  32K 387M  1% /run/user/1000

با استفاده از دستور grep میتوانید خروجی دستور بالا را فیلتر کرده و میزان فضای استفاده شده به درصد را که جلوی آن نام پارتیشن آمده است را مشاهده کنید.

df -H|grep -vE "^Filesystem|tmpfs|cdrom"|awk "{print $5 ""$1}"
1)
Mega Byte
terminal/d/how-to-check-disk-space-in-linux.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/04 15:46 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki