ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:d:how-to-compare-two-files-in-linux

دستور diff (مقایسه ۲ فایل)

دستور diff که مخفف diffrence است محتویات دو فایل متنی را با هم مقایسه میکند و تفاوت ها را روی صفحه نمایش نشان میدهد. دستور diff خطوط فایل را خط به خط مقایسه کرده و لیست بین دو فایل را نمایش میدهد. شما میتوانید از دستور diff برای موارد زیر استفاده کنید:

  • مشاهده تغییرات بین یک نسخه از فایل
  • مقایسه دو پیکربندی یا فایل های برنامه
  • ساخت فایل وصله که بوسیله برنامه لینوکس/یونیکس قایل اعمال است

جهت مقایسه محتوای دو فایل متنی توسط دستور diff از دستور زیر استفاده نمایید:

diff file.txt file2.txt
terminal/d/how-to-compare-two-files-in-linux.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/04 15:33 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki