ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:h:history

دستور history ( نمایش دستورات استفاده شده )

دستور history یا تاریخچه در لینوکس به شما تمامی دستوراتی که تاکنون در سیستم عامل لینوکس وارد کرده اید را نمایش میدهد, اگر دستور history را بصورت خالی وارد کنید کلیه دستوراتی که تاکنون در ترمینال های مختلف لینوکس وارد کرده اید به شما نمایش داده میشود که طبیعتا این دستورات میتواند بسیار زیاد باشد. برای اینکه تعداد دستورات خروجی دستور history را تعریف کنید کافیست بعد از دستور history تعداد خروجی ها را مشخص کنید برای مثال در دستور زیر به ما 10 دستوری که به تازگی در ترمینال وارد کرده ایم نمایش داده میشود:

history 10
  85 sudo vim /opt/lampp/etc/httpd.conf
  86 vim /etc/hosts 
  87 sudo vim /etc/hosts 
  88 sudo gedit /opt/lampp/etc/extra/httpd-vhosts.conf
  89 sudo vim /opt/lampp/etc/extra/httpd-vhosts.conf
  90 sudo /opt/lampp/lampp restart
  91 sudo /opt/lampp/lampp start
  92 sudo dnf install libnsl

فایلی که BASH History را در خود نگه داری میکند به نام bash_history. در home directory کاربر لینوکس قرار دارد و بصورت مخفی نگهداری میشود. معمولا home directory یک کاربر معمول لینوکس بصورت home/username/ نمایش داده میشود و home directory کاربر root نیز به شکل root/ نمایش داده میشود به این نکته هم توجه کنید که میتوانید با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین دستوراتی که قبلا وارد کرده اید را مشاهده کنید, به مثال زیر توجه کنید, در دستور زیر شما میتوانید دستوری که id یا شماره 90 در history دارد را اجرا کنید:

!90
sudo /opt/lampp/lampp restart

شما میتوانید با استفاده از دستور زیر, دستور قبلی که اجرا شده است را مجددا اجرا کنید:

!!
sudo /opt/lampp/lampp restart
terminal/h/history.txt · آخرین ویرایش: 2020/12/04 17:40 توسط phoenix_wiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki