ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:office_software:calc:formulating-and-working-with-functions

فرمول نویسی و کار با تابع ها در لیبره آفیس calc

فرمول ها و فرمول نویسی از مهم‌ترین قابلیت‌های calc هستند. فرمول ها، عبارات محاساباتی یا مقایسه‌ای هستند که روی مقادیر عددی یا رشته ای با کمک عملگرها، عملیاتی را انجام میدهند. تابع یکی از امکانات مهم calc است و انجام عملیات را در فرمول ها آسان میکند. پس از آموزش این بخش، هنرجو میتواند: فرمول مورد نظر را در خانه درج کند.

  1. انواع آدرس دهی را تعریف کند و از آن‌ها استفاده کند.
  2. ناحیه ای از کاربرگ ها را نام گذاری کند.
  3. تابع ها را تعریف کرده و از آن استفاده کند.
  4. انواع تابع ها را بشناسد و با تابع های عمومی کار کند.
  5. انواع خطاها را شناسایی کرده و آن‌ها را رفع کند.

* فرمول ها و فرمول نویسی در لیبره آفیس calc

tutorials/office_software/calc/formulating-and-working-with-functions.txt · آخرین ویرایش: 2019/07/29 22:12 توسط phoenix