ابزار کاربر

ابزار سایت


software:utilities:system:urxvt-unicode

مدیریت رسانه‌ها

فایل‌ها

فایل در software:utilities:system

فایل

software/utilities/system/urxvt-unicode.txt · آخرین ویرایش: 2019/06/28 13:43 توسط phoenix