ابزار کاربر

ابزار سایت


software:utilities:system:urxvt-unicode

تغییرات اخیر

این صفحه‌ها به تازگی تغییر کرده‌اند:

شما هم‌اکنون تغییرات فضای‌نام software:utilities:system را مشاهده می‌کنید. شما هم‌چنین می‌توانید تغییرات اخیر در کل ویکی را مشاهده نمایید.

software/utilities/system/urxvt-unicode.txt · آخرین ویرایش: 2019/06/28 13:43 توسط phoenix