ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:c:how-to-change-permissions-and-owners-command-line

دستور chown تغییر مالک و گروه کاربری فایلها

هر کاربر میتواند حقوق دسترسی روی یک فایل را که در مالیکت اوست تغییر دهد اما نمیتواند مالکیت فایل را تغییر بدهد. این کار باید توسط کاربر root انجام شود. در ضمن وقتی ما از کاربر root استفاده میکنیم داریم با دسترسی کاربر root تغییرات را انجام میدهیم. هرچند یک کاربر میتواند گروه کاربری یک فایل را به گروهی جدید تغییر دهد به شرط اینکه خودش عضو گروه جدید باشد به عبارت دیگه یک کاربر میتواند گروه یک فایل را بین گروه هایی که خودش عضو آنهاست دست به دست کند. دستور اصلی برای تغییر مالیکت فایل chown است بخوانید change owner به این ترتیب:

chown username:groupname file1 file2 [or directory]

در دستور بالا username نام کاربری است که میخواهیم فایل ها به آن تعلق داشته باشند و نیز groupname نام گروهی است که میخواهیم فایل ها به آن تعلق داشته باشند.

تغییر مالک فایل

برای تغییر مالک فایل از دستور زیر استفاده میکنیم که به جای username نام کاربری که میخواهیم مالک فایلها شود را مینویسیم

chown username file1 file2 [or directory]

تغییر گروه فایل

برای تغییر گروه فایل از دستور زیر استفاده میکنیم که به جای groupname نام گروهی که میخواهیم فالیها متعلق به آن شود را مینویسیم

chown :groupname file1 file2 [or directory]

توجه داشته باشید که دو نقطه قبل از groupname فراموش نشود

اعمال تغییرات به زیرشاخه ها

برای این منظور از آرگومان R استفاده میکنیم به مثال زیر توجه کنید

chown -R username:groupname directory
terminal/c/how-to-change-permissions-and-owners-command-line.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/19 11:06 توسط phoenix