ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:h:help-command-get-help-for-shell-builtins

دستور help ( نمایش مستندات دستورات )

اگر شما دستورات را حفظ کنید خیلی خوب است ولی همیشه نیاز به اطلاعات اضافی برای option ها و آرگومانهای دستورات پیدا میکنید. دستورات زیادی به منظور دریافت مستندات دستورات لینوکس وجود دارد که یکی از آنها help است دستور help به منظور دریافت مستندات خط فرمان در لینوکس بکار میرود در واقع bash یکسری تسهیلات کمکی درون ساخت برای هر کدام از دستورات درون ساخت shell دارد. به منظور استفاده از آنها کافی است کلمه help را به همراه نام دستور بنویسید. به عنوان مثال:

help cd

خروجی دستور بالا را ببینید

cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
  Change the shell working directory.
 
  Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the
  HOME shell variable.
 
  The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
  DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
  A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins
  with a slash (/), then CDPATH is not used.
 
  If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
  the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,
  its value is used for DIR.
 
  Options:
   -L    force symbolic links to be followed: resolve symbolic
        links in DIR after processing instances of `..'
   -P    use the physical directory structure without following
        symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
        processing instances of `..'
   -e    if the -P option is supplied, and the current working
        directory cannot be determined successfully, exit with
        a non-zero status
   -@    on systems that support it, present a file with extended
        attributes as a directory containing the file attributes
 
  The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
  `..' is processed by removing the immediately previous pathname component
  back to a slash or the beginning of DIR.
 
  Exit Status:
  Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
  -P is used; non-zero otherwise.

وقتیکه براکت [] در توضیحات دستور نمایان میشود. نشان دهنده آیتم های اختیاری است. کاراکتر | خط عمودی نشان دهنده آیتم های اختصاصی و انحصاری است.
در مثال بالا دقت کنید نوشته cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir] اشاره میکند که دستور cd ممکن است بصورت اختیاری توسط یکی از گزینه های L- و یا P- و بیشتر آورده شود و در ادامه آرگومان dir را داشته باشد در ادامه آن هم نحوه عملکرد دستور cd آورده دشه است.
در حالیکه توضیحات دستور cd مختصر و دقیق است ولی به این معنی نیست که این توضیحات یک مجموعه آموزشی است. پس خیلی از این توضیحات توقع بالا نداشته باشید ولی این پایان کار نیست چون دستورات مشابه زیادی هست که در ادامه لینک هر کدام قرار گرفته است

دستور help-- نمایش اطلاعات مفید دستور

terminal/h/help-command-get-help-for-shell-builtins.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/08 20:16 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki