ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:t:type-command-display-a-command_s-type

دستور type ( نمایش نوع فرمان )

گاها مفید است که بدانید که کدامیک از انواع چهارگانه دستورها بکار رفته است. لینوکس برای این کار دو راه پیش روی ما گذاشته:
استفاده از دستور type یا دستور witch که در این آموزش به توضیح آن میپردازیم دستور type در واقع نوع دستور را نشان میدهد دستور type یک دستور shell درون ساخت1) است که به منظور نمایش نوع دستوراتی که اجرا خواهند شد بکار میرود و به اینصورت کار میکند:

type type
type ls
type cp

خروجی دستورات بالا

-> $type type                                                             
type is a shell builtin
-> $type ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
-> $type cp
cp is /usr/bin/cp

در این مثال مشاهده میکنید که نوع دستور type - دستور ls و دستور cp را تست کردیم. براساس این آزمایش دستور type یک دستور درون ساخت2) است. دستور ls در واقع یک دستور alias است که از سیستم Fedora گرفته شده و اسم مستعار این دستور ls –color=auto است. پس برای همین که دستور ls بصورت رنگی نمایش داده میشود! دستور cp هم یک دستور برنامه اجرایی است که در داخل دایرکتوری bin/cp/ قرار دارد. دستورات مشابه این دستور
دستور man (دریافت راهنمای دستورات)
دستور apropos (نمایش دستورات مناسب)
دستور info (نمایش راهنمای دستورات)
دستور which ( نمایش موقعیت یک دستور اجرایی )
دستور whatis ( نمایش اطلاعات مختصر از یک دستور )
دستور help ( نمایش مستندات دستورات )
دستور tldr ( صفحات راهنما بصورت ساده و کاربردی )

1) , 2)
Built-in
terminal/t/type-command-display-a-command_s-type.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/08 20:17 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki