ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:w:whatis-command-display-a-very-brief-description-of-a-command

دستور whatis ( نمایش اطلاعات مختصر از یک دستور )

terminal/w/whatis-command-display-a-very-brief-description-of-a-command.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/08 20:10 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki