ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:a:apropos-command-display-appropriate-commands

دستور apropos (نمایش دستورات مناسب)

فرض کنید دنبال راهنمایی میگردید که مربوط به floppy باشد

apropos floppy
fd (4)        - floppy disk device
fdformat (8)     - low-level format a floppy disk
mbadblocks (1)    - tests a floppy disk, and marks the bad blocks in the FAT
mformat (1)     - add an MSDOS filesystem to a low-level formatted floppy disk

فیلد اول در هر خط خروجی نام صفحه راهنماست و فیلد دوم نشان دهنده بخش مورد نظر است همین کار توسط دستور man هم انجام میشود

دستورات مشابه این دستور
دستور man (دریافت راهنمای دستورات)
دستور info (نمایش راهنمای دستورات)
دستور which ( نمایش موقعیت یک دستور اجرایی )
دستور whatis ( نمایش اطلاعات مختصر از یک دستور )
دستور help ( نمایش مستندات دستورات )
دستور type ( نمایش نوع فرمان )
دستور tldr ( صفحات راهنما بصورت ساده و کاربردی )

terminal/a/apropos-command-display-appropriate-commands.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/08 20:08 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki