ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:s:how-to-archive-files-and-directories-in-linux

دستور shar ( ایجاد فایلهای آرشیو )

shar مخففی برای shell archive بوده یک shell script است که جهت ایجاد فایلهای آرشیو اجرا میشود. shar یک فایل آرشیو self-extracting است که در واقع یک ابزار کمکی قانونی است و جهت Extract کردن فایل ها به Bourn shell unix نیازمندست shar این مزیت را دارد که بصورت plain text است هرچند این موضوع پتانسیل خطرناکی برای آن است چرا که خروجی آن قابل اجرایی است.

سويیچ های دستور shar

  • o- : این سوئیچ خروجی دستور shar را در یک فایل آرشیو شده مشخص ذخیره میکند
  • l- : این سوئیچ اندازه یا سایز خروجی دستور shar را مشخص میکند اما آن را split نمیکند
  • L- : این سوئیچ اندازه یا سایز خروجی دستور shar را مشخص میکند و آنرا split نیز میکند.
  • n- :نام آرشیوی که شامل فایلهای header دستور shar هستند را مشخص میکند.
  • a- : اجازه ایجاد خودکار header ها را میدهد.

سوئیچ o- اگر از سوئیچ l- و L- استفاده شود مورد نیاز است و همچنین سوئیچ n- نیز اگر از سوئیچ a- استفاده شود مورد نیاز است.

مثالهایی از دستور shar

ایجاد یک فایل آرشیو

برای این منظور میبایست از ساختار دستور زیر استفاده نماییم

shar file_name.extension > filename.shar

Extract کردن یک فایل آرشیو

برای این منظور میبایست از ساختار دستور زیر استفاده نماییم:

unshar file_name.shar
terminal/s/how-to-archive-files-and-directories-in-linux.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/04 18:53 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki