ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:t:how_to_compress_and_extract_files_using_the_tar_command

دستور tar (آرشیو و فشرده سازی)

tar مخفف tape archive ابزاری خط فرمانی در تمامی سیستم عامل های مبتنی بر یونیکس برای فشرده سازی و آرشیو فایل ها بکار میرود. با استفاده از این ابزار به همراه cron میتوان بصورت خودکار از فایل ها در زمانی مشخص پشتیبان تهیه کرد.

مهترین سوئیچ های دستور tar

 • c- یا create– : برای ایجاد یا create
 • f- : نوع فایل برای آرشیو
 • d- یا diff– : برای مقایسه یا compare کردن محتوای دو فایل tar
 • delete– : برای حذف یک آیتم از درون فایل
 • r- یا append– : فایل هایی را به انتهای محتوای درون فایل tar الحاق میکند.
 • t- یا list– : فقط محتوای درون فایل را نشان میدهد. (بدون استخراج از حالت فشرده فقط محتوای را در خط فرمان لیست میکند)
 • x- یا extract– : برای استخراج کردن محتوای فایل
 • v- یا verbose– : خروجی های بیشتری از فرآیند انجام فشرده سازی /استخراج را نشان میدهد.
 • C- یا directory– : برای تغییر به دایرکتوری (شکل استفاده از این سوئیچ بصورت زیر است)
tar --directory=<DIR_PATH>
 • j- : برای ایجاد فایل های tar.bzip2 که فرمت tar.bz2. را دارند.
 • z- : برای ایجاد فایل های tar.gzip که فرمت tar.gz. را دارند.

اگر از سوئیچ j- یا z- استفاده نکنید فرمت نهایی tar. خواهد بود

 • W- : جهت verify کردن یک آرشیو شده استفاده میشود
 • wildcards– : استخراج فایل ها بر اساس یک عبارت منطقی

کاربردهای دستور tar

در ادامه به بعضی از مهمترین کاربردهای دستور tar پرداخته و با ذکر مثال آنها را توضیح خواهیم داد:

ایجاد فایل

از دستورهای زیر به ترتیب برای ایجاد فایل ها با فرمت tar , tar.bz2 , tar.gz استفاده نمایید:

tar -cvf file.tar ~/Documents
tar -cjvf file.tar.bz2 ~/Documents
tar -czvf file.tar.gz ~/Documents

پسوندهای tar.bz2 , tar.tbz , tar.tb2 هر سه یکسان هستند به مثال های زیر دقت کنید.

tar -cjvf file.tar.bz2 ~/Documents
یا
tar -cjvf file.tar.tbz ~/Documents
یا
tar -cjvf file.tar.tb2 ~/Documents

پسوندهای tar.gz , tgz هر دو یکسان هستند.

tar -czvf file.tgz ~/Documents
یا
tar -czvf file.tar.gz ~/Documents

استخراج فایل

از دستورهای زیر به ترتیب برای استخراج فایل ها با فرمت tar , tar.bz2 , tar.gz استفاده نمایید:

tar -xvf file.tar ~/Documents
tar -xjvf file.tar.bz2 ~/Documents
tar -xzvf file.tar.gz ~/Documents

فهرست کردن محتوای فایل

از دستورهای زیر به ترتیب برای فهرست کردن محتوای فایل ها با فرمت tar , tar.bz2 , tar.gz استفاده کنید.

tar -tvf file.tar ~/Documents
tar -tjvf file.tar.bz2 ~/Documents
tar -tzvf file.tar.gz ~/Documents

استخراج تنها یک فایل از میان تمامی فایل های درون tar

از دستورهای زیر به ترتیب برای خارج کردن (استخراج) تنها یک فایل خاص از محتوای فایل ها با فرمت tar , tar.bz2 , tar.gz استفاده کنید. در تمامی مثال های زیر تنها فایلی که در اتنهای دستور آمده است استخراج میشود(بهتر است از قبل با سوئیچ t- محتوای فایل را فهرست کنید)

tar -xvf file.tar file_name.py
tar -xjvf file.tar.bz2 file_name.py
tar -xzvf file.tar.gz file_name.py

استخراج تنها یک دایرکتوری از درون tar

از دستورهای زیر به ترتیب برای خارج کردن (استخراج) تنها یک دایرکتوری خاص از محتوای فایل ها با فرمت tar , tar.bz2 , tar.gz استفاده کنید. در تمامی مثال های زیر تنها دایرکتوری که در انتهای دستور آماده است استخراج میشود(بهتر است از قبل با سوئیچ t- محتوای فایل را فهرست کنید)

tar -xvf file.tar -C dir_name
tar -xjvf file.tar.bz2 -C dir_name
tar -xzvf file.tar.gz -C dir_name

استخراج کردن چندین فایل از فایل های آرشیو شده با فرمت tar , tar.bz2 , tar.gz

tar -xvf file.tar "file_name 1" "file_name 2"
tar -xjvf file.tar.bz2 "file_name 1" "file_name 2"
tar -xzvf file.tar.gz "file_name 1" file_name 2"

استخراج گروهی از فایل ها براساس یک عبارت منطقی

با سوئیچ wildcards– و از دستورهای زیر به ترتیب برای خارج کردن تنها یک فایل براساس یک عبارت منطقی از محتوای فایل های با فرمت tar , tar.bz2 , tar.gz استفاده کنید.بطور مثال تنها برای خارج کردن فایل هایی با فرمت py :

tar -xvf file.tar --wildcards "*.py"
tar -xjvf file.tar.bz2 --wildcards "*.py"
tar -xzvf file.gz --wildcards "*.py"

الحاق یک فایل یا دایرکتوری به انتهای محتوای فایل tar

از دستورهای زیر به ترتیب برای الحاق کردن (افزودن) یک فایل به انتهای محتوای فایل ها با فرمت tar استفاده کنید. در واقع سوئیچ r- یا append است

tar -rvf file.tar new_file.py
tar -rvf file.tar new_dir

دستور tar سوئیچی جهت اضافه کردن فایل یا دایرکتوری به فایل آرشیو شده با پسوندهای tar.bz2 , tar.gz ندارد و در صورتیکه سعی کنید تا فایل یا دایرکتوری را به این فایل ها اضافه کنید با پیغام خطا روبرو خواهید شد.

چطور آرشیو فایل tar , tar.bz2 , tar.gz را verify کنیم

جهت verify کردن فایل های آرشیو با پسوند tar از سوئیچ w- استفاده میکنیم اما جهت verify کردن فایل های آرشیو با پسوندهای tar.bz2 , tar.gz نمی توانید از این سوئیچ استفاده نمایید.

tar -tvfW file.tar

چک کردن Size آرشیو فایل های tar , tar.bz2 , tar.gz

جهت چک کردن Size (برحسب kb ) هر یک از آرشیو فایل های tar, tar.bz2 , tar.gz به ترتیب از دستورات زیر استفاده کنید:

tar -czf - file.tar|wc -c
tar -czf - file.tar.bz2|wc -c
tar -czf - file.tar.gz|wc -c
terminal/t/how_to_compress_and_extract_files_using_the_tar_command.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/28 13:53 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki