ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:u:how-to-use-the-unalias-command

نگارش‌های پیشین

در اینجا نگارش‌های پیشین این صفحه را مشاهده می‌کنید. برای بازگشتن به آن‌ها، آن را انتخاب کنید و کلید «ویرایش این صفحه» را انتخاب کنید و سپس ذخیره نمایید.

terminal/u/how-to-use-the-unalias-command.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/11 14:58 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki