ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:u:how-to-use-the-unalias-command

دستور unalias ( حذف یک دستور alias )

برای درک دستورات alias میتوانید دستور alias را ببینید برای حذف یک دستور که خودتان ساختید تنها کافی است طبق مثال زیر انجام دهید فرض کنید ما یک دستور به اسم phoenix داریم و میخواهیم آنرا حذف کنیم پس برای این منظور از دستور زیر استفاده میکنیم

-> $unalias phoenix  
terminal/u/how-to-use-the-unalias-command.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/11 11:28 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki