ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:c:how-to-colorize-diff-on-the-command-line

دستور colordiff ( مقایسه دو فایل )

colordiff گونه ای از دستور diff است که خروجی مشابه دستور diff اما با رنگی سازی نحو ایجاد میکند تا قابلیت خوانایی خط فرمان را افزایش بدهد. colordiff در نسخه های متعدد لینوکس و openbsd آزموده شده است.

نصب colordiff در centos

ابتدا مخازن epel را فعال کرده و سپس با استفاده از یکی از دستورات زیر ابزار colordiff را بر روی توزیع لینوکسی خود نصب نمایید.

در توزیع های redhat -based

sudo yum install colordiff

در توزیع های debian-based

sudo apt install colordiff

ابزار colordiff دستوری به همین نام دارد که بصورت زیر میتوان دو فایل را با استفاده از آن مقایسه کرد:

colordiff file1 file2
terminal/c/how-to-colorize-diff-on-the-command-line.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/04 15:33 توسط phoenix