ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:m:creating_a_file_system_on_the_partition

دستور mkfs ( ایجاد سیستم فایل بر روی پارتیشن های ایجاد شده)

با استفاده از دستور فوق امکان ایجاد سیستم فایل را خواهیم داشت اصطلاحا دیسک یا پارتیشن خود را فرمت میکنیم با دستور زیر تصمیم داریم در دیسک دوم پارتیشن اول را فرمت کنیم به ext4 پس دستور زیر را در ترمینال وارد میکنیم

mkfs.ext4 /dev/sdb1

به جای ext4 شما میتوانید هر فایل سیستمی را قرار دهید به عنوان مثال ntfs پس به مثال زیر دقت کنید

mkfs.ntfs /dev/sdb1

پیشنهاد میگردد مطالب آموزش های مرتبط به فایل سیستم را مطالعه کنید

terminal/m/creating_a_file_system_on_the_partition.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/27 16:18 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki